AGAMYA ‘ Kannada movie, Starring Ajith Jayraj, Vidya Shankar (Manju), Vihan Gowda, Director Umesh M.Gowda,

Agamya kannada movie trailer [youtube https://www.youtube.com/watch?v=nBp7Vy5t7d4] AGAMYA FILM ROUGH PROMO [youtube https://www.youtube.com/watch?v=fYNAxEnylw8] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=hqu3inOb5KE]